263/2017 – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεση της «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»