391/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α6/10