300/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 § 5 του Ν. 4412/2016