215/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»)

215/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»)

215/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»)