228/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού καφενείου».