013/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης και θεραπείας του ΕΚΑ», καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού»

013/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης και θεραπείας του ΕΚΑ», καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού»

013/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης και θεραπείας του ΕΚΑ», καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού»