042/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»

042/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»