106/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Καθαρισμός – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

106/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Καθαρισμός – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

106/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Καθαρισμός – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»