161/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

161/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

161/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»