175/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, καθώς και συγκρότηση επιτροπών α) αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και β) παρακολούθησης και παραλαβής σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»

175/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, καθώς και συγκρότηση επιτροπών α) αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και β) παρακολούθησης και παραλαβής σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»

175/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, καθώς και συγκρότηση επιτροπών α) αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και β) παρακολούθησης και παραλαβής σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»