288/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και διενέργειας της δημοπρασίας, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»

288/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και διενέργειας της δημοπρασίας, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»

Τελευταία Νέα

288/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και διενέργειας της δημοπρασίας, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»