169/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»