297/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

297/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

Τελευταία Νέα