Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή διακόσμησης