279/2011 – Έγκριση της με αρ. 184/05-09-2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

279/2011 – Έγκριση της με αρ. 184/05-09-2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση της με αρ. 184/05-09-2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS2792011.pdfa