239/2012 – Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου, οικονομικού έτους 2011