008/2014 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/10