076/2014 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 ΕΡΓ. Ε4/08