Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

adskapi042011.pdfa