329/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

329/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ