311/2012 – Έγκριση του 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

311/2012 – Έγκριση του 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ