Έισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου