Έκτακτη προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών επιφανειών για την προστασία από τον covid-19

Έκτακτη προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών επιφανειών για την προστασία από τον covid-19

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 60/2020 μελέτη με τίτλο  «Έκτακτη προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών επιφανειών για την προστασία από τον covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 864,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις με email σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση. H προσφορά θα αποσταλεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

  • Θέμα: «Προσφορά για την Π60/2020»
  • Περιεχόμενο: ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)

Προσφορά για την Π60/2020: «Έκτακτη προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών επιφανειών για την προστασία από τον covid-19»

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»

  • Επισυναπτόμενα Αρχεία: Προσφορά, και Λοιπά Δικαιολογητικά.

 

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16/04/2020 ώρα 12:00 μ.μ. όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Π6020 Τεχνική Έκθεση (ΑΑ)a

Π6020 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π6020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣa