Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον COVID-19: 2η ομάδα – ελαστικά γάντια μιας χρήσης

Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον COVID-19: 2η ομάδα – ελαστικά γάντια μιας χρήσης

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 76/2020 μελέτη που αφορά την «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον COVID-19: 2η ομάδα – ελαστικά γάντια μιας χρήσης», προϋπολογισμού 21.193,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50, 1ος όροφος, ή μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες (Πέμπτη 15/10/2020  και ώρα 12:00 π.μ ).

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ 76/2020  «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον COVID-19: 2η ομάδα – ελαστικά γάντια μιας χρήσης»

 

·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ 76/2020:                           

 

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με αριθμό 76/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 12.10 π.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 9 της με αριθμό 76/2020 Μελέτης του Δήμου μας.

 

Π7620 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορώνa

Π7620 Απευθείας Μελέτη (ΑΑ)a

Π7620 Έντυπο Οικ. Προσφοράςa