320/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

320/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011