321/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011