336/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011»