337/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011»

337/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του τ. ΝΠΔΔ Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011»