277/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α, οικονομικού έτους 2012