397/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου, οικονομικού έτους 2012