399/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ Ιλίου, οικονομικού έτους 2012