396/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της εισηγητικής έκθεσης και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ