369/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως του Δήμου Πετρουπόλεως για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών στην οδό Χαλκονδύλη