398/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου, οικονομικού έτους 2013