058/2018 – Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ