337/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»

337/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»