246/2012 – Έξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης Δήμου Ιλίου – Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ

246/2012 – Έξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης Δήμου Ιλίου – Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ

Έξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης Δήμου Ιλίου – Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ

AOE2462012.pdfa