232/2018 – Αίτημα για υλοποίηση νέων προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2018 – 2019

232/2018 – Αίτημα για υλοποίηση νέων προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2018 – 2019