064/2019 – α)εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, β) άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 2461/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Τριμελές)