338/2018 – α)εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, β)παραίτηση από αίτηση για οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης

338/2018 – α)εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, β)παραίτηση από αίτηση για οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης