228/2018 – Ακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»