045/2019 – Ακύρωση εν μέρει της υπ΄αριθμ.390/18-12-2018 ΑΟΕ περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021), βάσει της υπ΄αριθμ. 209/2019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

045/2019 – Ακύρωση εν μέρει της υπ΄αριθμ.390/18-12-2018 ΑΟΕ περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021), βάσει της υπ΄αριθμ. 209/2019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

045/2019 – Ακύρωση εν μέρει της υπ΄αριθμ.390/18-12-2018 ΑΟΕ περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021), βάσει της υπ΄αριθμ. 209/2019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών