333/2016 – Ακύρωση της διαδικασίας για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Καφενείου» και ανάκληση της σχετικής ΑΑΥ

333/2016 – Ακύρωση της διαδικασίας για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Καφενείου» και ανάκληση της σχετικής ΑΑΥ