110/2018 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 74/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροποποίησης της μελέτης και λήψη νέας για έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

110/2018 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 74/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροποποίησης της μελέτης και λήψη νέας για έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

110/2018 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 74/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροποποίησης της μελέτης και λήψη νέας για έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»