294/2016 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 268/20-05-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 613-615/12-05-2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης, των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

294/2016 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 268/20-05-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 613-615/12-05-2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης, των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

294/2016 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 268/20-05-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 613-615/12-05-2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης, των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»