324/2013 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 292/31-10-2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 606/2013 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή»

324/2013 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 292/31-10-2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 606/2013 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή»

324/2013 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 292/31-10-2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 606/2013 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή»