176/2011 – Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο