051/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 14286/17.12.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής»