017/2017 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 33104/30.09.2011 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «Καφετέρια – Εστιατόριο» εντός του Ψυχαγωγικού Κέντρου Escape στο Ο.Τ. 101, ιδιοκτησίας «HFI – HELLENIC FOOD INVESTEMENTS A.E.», λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

017/2017 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 33104/30.09.2011 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «Καφετέρια – Εστιατόριο» εντός του Ψυχαγωγικού Κέντρου Escape στο Ο.Τ. 101, ιδιοκτησίας «HFI – HELLENIC FOOD INVESTEMENTS A.E.», λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

017/2017 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 33104/30.09.2011 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «Καφετέρια – Εστιατόριο» εντός του Ψυχαγωγικού Κέντρου Escape στο Ο.Τ. 101, ιδιοκτησίας «HFI – HELLENIC FOOD INVESTEMENTS A.E.», λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας