121/2018 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 044/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου